Czas - Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w przychodni przy ul. Rzgowskiej  170 - prace inwestycyjno – adaptacyjne.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1) Opis przedmiotu zamówienia, (załącznik nr 1 do SIWZ) w skład którego wchodzą:

Projekt budowlany:

a) Opis techniczny;

b) Opisowy przedmiar robót budowlanych - adaptacja pomieszczeń na II piętrze na CZAS;

c) Opisowy Przedmiar robót budowlanych - poprawa stanu sanitarno-higienicznego sanitariatów na II piętrze.

Załączniki graficzne:

- Rys 1 - Zakres objęty opracowaniem;

- Rys 2 - Inwentaryzacja;

- Rys 3 - Roboty nowo projektowane;

- Rys 4 - Zestawienie stolarki drzwiowej;

- Rys 5 - Aranżacja pomieszczeń;

d) Przedmiar robót budowlanych;

e) Przedmiar robót malarskich korytarza i przedsionka przy windzie;

f) STWiOR;

Wizualizacje:

- wizalizacja 1;

- wizalizacja 2;

- wizalizacja 3;

- wizalizacja 4;

- wizalizacja 5;

- wizalizacja 6;

- wizalizacja 7;

- wizalizacja 8;

- wizalizacja 9;

Projekt elektryczny:

g) Opis techniczny;

Załączniki graficzne:

- Rys E1 – Rozmieszczenie opraw oświetleniowych podlegających wymianie;

- Rys E2 – Plan instalacji dodatkowych gniazd wytykowych;

- Rys E3 – Schemat projektowanej tablicy TO1 Pracowni RTG, II piętra;

h) Przedmiar robót elektrycznych;

i) STWiOR.

2) Formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ).

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, (załącznik nr 3 do SIWZ).

4) Wykaz robót budowlanych, (załącznik nr 4 do SIWZ).

5) Wzór umowy, (załącznik nr 5 do SIWZ).

 

Informacja z otwarcia ofert.

Załacznik Nr 1 do informacji z otwarcia ofert (Oświadczenie Wykonawcy).

 

Wybór najkorzystniejszej oferty.