„Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych przez Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi poprzez utworzenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej RTG w przychodni przy ul.  Rzgowskiej 170”, Numer sprawy ZP/5/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1) Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ).

2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, (załącznik nr 2 do SIWZ).

3) Formularz warunków technicznych (załącznik nr 3a do SIWZ) Rozdział 1.

4) Opis przedmiotu w zakresie prac budowlanych Rozdział 1.- Dokumentacja projektowa (załącznik nr 3b do SIWZ), w skład którego wchodzą:

1)    Projekt architektoniczno–budowlany :

a)    Opis techniczny opracowania, część architektoniczno-konstrukcyjna;

b)    Rys 01 Plan zagospodarowania terenu;

c)    Rys 02 Inwentaryzacja pomieszczeń, wskazanie prac demontażowych;

d)    Rys 03 Plan pomieszczeń – stan projektowany;

e)    Rys 04 Plan pomieszczeń – technologia;

f)     Rys 05 Rzut pomieszczeń – konstrukcja;

g)    Rys 06 Zestawienie stolarki drzwiowej;

h)    Rys 07 Rozwinięcie ścian – kolorystyka;

i)      Kosztorys nakładczy do prac architektoniczno -konstrukcyjnych;

j)      Przedmiar do prac architektoniczno -konstrukcyjnych;

k)    Obliczenia osłon stałych przed promieniowaniem rentgenowskim;

l)      Rys 1 Projekt rozmieszczenia osłon stałych;

m)   Uzgodnienie projektu „Obliczenia osłon stałych przed promieniowaniem rentgenowskim”;

n)    STWiOR - roboty budowlane.

2)    Projekt instalacji elektrycznej;

a)    Opis techniczny do projektu przebudowy – instalacje elektryczne;

b)    Rys 01 Plan instalacji oświetleniowej oraz gniazd wtykowych;

c)    Rys 02 Plan instalacji tras kablowych oraz urządzeń klimatyzacji i wentylacji;

d)    Rys 03 Plan instalacji tras kablowych rzut parteru;

e)    Rys 04 Schemat zasilania pracowni RTG;

f)     Rys 05 Schemat tablicy TO pracowni RTG;

g)    Rys 06 Schemat tablicy TRTG pracowni RTG;

h)    Kosztorys nakładczy 1 elektryczny;

i)      Kosztorys nakładczy 2 elektryczny;

j)      Przedmiar robót 1 elektryczny;

k)    Przedmiar robót 2 elektryczny;

l)      STWiOR - instalacje elektryczne.

3)    Projekt instalacji sanitarnych (wentylacji, klimatyzacji i wod. i kan.)

a)    Opis techniczny do projektu przebudowy – instalacje sanitarne;

b)    Rys 01 Rzut pomieszczeń – instalacja wentylacji i klimatyzacji;

c)    Rys 02 Rzut pomieszczeń – instalacja wod. kan.;

d)    Kosztorys nakładczy instalacyjny;

e)    STWiOR - instalacje sanitarne

5) Opis przedmiotu w zakresie dostawy mebli i wyposażenia na potrzeby przychodni przy ul. Rzgowskiej 170 w Łodzi, Rozdział 2, (załącznik nr 3c do SIWZ), w skład którego wchodzą:

a)    Kosztorys nakładczy wyposażenie;

b)    Przedmiar wyposażenie;

c)    Załącznik Nr 1 – zestawienie mebli.

6) Wykaz dostaw dla Rozdziału 1, (załącznik nr 4 do SIWZ).

7) Wzór umowy dla Rozdziału 1 (załącznik nr 5a do SIWZ).

8) Wzór umowy dla Rozdziału 2 (załącznik nr 5b do SIWZ).

9) Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych dla Rozdziału 1 (załącznik nr 6 do SIWZ).

Pytania i dopowiedzi 1 (z dnia 18.06.2019 r.)

Pytania i odpowiedzi 2 (z dnia 21.06.2019 r.)

Pytania i odpowiedzi 3 (z dnia 25.06.2019 r.)

Pytania i odpowiedzi 4 (z dnia 25.06.2019 r.)

 

Informacja z otwarcia ofert.

Załacznik Nr 1 do informacji z otwarcia ofert (Oświadczenie Wykonawcy).

 

Wybór najkorzystniejszej oferty.