„Ginekologia XXI w. – modernizacja i doposażenie poradni położniczo-ginekologicznej w przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 – budżet obywatelski”. Nr sprawy: ZP/6/2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

1) Opis przedmiotu zamówienia, (załącznik nr 1 do SIWZ) w skład którego wchodzą:

 

  I.        Projekt budowlany

 

 

1.    Architektura

 

a.    Rys 1 wyburzenia  rzut

 

b.    Rys 2 wyburzenia przekroje

 

c.     Rys 3 przebudowa rzut

 

d.    Rys 4 Przebudowa wyposażenie

 

e.    Rys 5 Przebudowa przekroje

 

f.      Informacja Bioz

 

g.    Lokalizacja

 

h.    Opis

 

2.    Konstrukcja

 

a.    Orzeczenie techniczne

 

b.    Informacja bioz

 

c.     Rys 1 Oznaczenie projektowanych nadproży

 

d.    Opis

 

3.    Instalacje elektryczne

 

a.    Rys 1 plan instalacji elektrycznych

 

b.    Rys 2 schemat ideowy rozdzielnica zasilająca

 

c.     Rys 3 schemat ideowy połączenia wyrównawcze

 

d.    Obliczenia elektryczne

 

e.    Opis

 

4.    Instalacje sanitarne

 

a.    Rys 1 Rzut instalacja wody

 

b.    Rys 2 Rzut kanalizacja sanitarna

 

c.     Opis 1

 

5.    Instalacja wentylacji

 

a.    Rys 1 Wentylacja

 

b.    Opis

 

 

II.        Projekt wykonawczy

 

 

1.    Architektura

 

a.    Rys 1 Projekt przebudowy rzut

 

b.    Rys 2 Projekt przebudowy sufit podwieszany

 

c.     Rys 3 Projekt przebudowy podłogi

 

d.    Rys 4 Projekt przebudowy kłady ścian Łazienka 2

 

e.    Rys 5 Projekt przebudowy kłady ścian Łazienka 1

 

f.      Rys 6 Projekt przebudowy kłady ścian Gabinet lekarski 1 i położnej

 

g.    Rys 7 Projekt przebudowy kłady ścian pomieszczenie pomocnicze i sterylizacja

 

h.    Rys 8 Projekt przebudowy kłady ścian poczekalnia

 

i.      Rys 9 Projekt przebudowy kłady ścian Gabinet 2

 

j.      Opis

 

2.    Konstrukcja

 

a.    Rys 1 Rzut I piętra

 

b.    Rys 2 Nadproże 1,2.5

 

c.     Rys 3 N Nadproże 3,4

 

d.    Opis

 

e.    Wykaz stali profilowej

 

3.    Instalacje elektryczne

 

a.    Rys 1 Rzut lokalu plan instalacji elektrycznych

 

b.    Rys 2 Rzut lokalu plan instalacji LAN

 

c.     Rys 3 Schemat ideowy rozdzielnica zasilająca

 

d.    Rys 4 Schemat ideowy podłączenia wyrównawcze

 

e.    Rys 5 Schemat ideowy sieci LAN

 

f.      Rys 6 Schemat ideowy sygnalizacja przyzywowa

 

g.    Obliczenia elektryczne

 

h.    Opis

 

4.    Instalacje sanitarne

 

a.    Rys 1 Rzut instalacja wody

 

b.    Rys 2 Rzut kanalizacja sanitarna

 

c.      Opis

 

5.    Instalacja wentylacji

 

a.     Rys 1 Rzut I piętra wentylacja i klimatyzacja

 

b.    Opis

 

c.    Zestawienie elementów

 

6.    Wizualizacja

 

a.    Gabinet

 

b.    Hol

 

c.     Łazienka

 

 

III.        STWIOR

 

 

1.    Budowlane

 

2.    Instalacje elektryczne

 

3.    Wentylacja

 

4.    Instalacje sanitarne

 

 

IV.        Kosztorysy nakładcze

 

 

1.    Roboty budowlane

 

2.    Instalacje elektryczne

 

3.    Instalacje sanitarne

 

4.    Wentylacja

 

 

2) Formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ).

 

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, (załącznik nr 3 do SIWZ).

 

4) Wykaz robót budowlanych, (załącznik nr 4 do SIWZ).

 

5) Wzór umowy, (załącznik nr 5 do SIWZ).

 

Informacja z otwarcia ofert.

Załacznik Nr 1 do informacji z otwarcia ofert (Oświadczenie Wykonawcy).

 

Wybór najkorzystniejszej oferty.