Numer sprawy MCMG-ZP.2710.2.2022

Tryb postępowania: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Termin składania ofert: do 15 listopada 2022 roku, do godz. 10:00.

Planowany termin otwarcia ofert: 15 listopada 2022 roku o godz. 12:00.

Link do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/47a199a8-dce3-4e21-a21f-6a69b02e7e0c

ID postępowania: 47a199a8-dce3-4e21-a21f-6a69b02e7e0c

Dokumenty:

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załączniki do SWZ:

1. Formularz oferty (załącznik nr 1 do SWZ).

2. Formularze warunków technicznych:

załącznik nr 2A do SWZ,

załącznik nr 2B do SWZ,

3. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu (załącznik nr 3 do SWZ).

4. Projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 4 do SWZ).

5. Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy (załącznik nr 5 do SWZ).

 

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze.