„Inwestycja w zdrowie pacjenta – nowe miejsce świadczenia usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej przy ul. Paderewskiego 6 – prace Inwestycyjne II etap”.

Numer sprawy MCMG-ZP.2710.1.2021

Link do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/238257c2-cadd-4e85-9274-95aee51683c0

ID postępowania: 238257c2-cadd-4e85-9274-95aee51683c0

Dokumenty:,

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Dokumentacja projektowa

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze