Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 170

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1. Załącznik nr 1 do SIWZ, w skład którego wchodzą:

   a. Opis techniczny

        Załączniki graficzne:

-           Rys 1 - Zakres objęty opracowaniem – parter.

-           Rys 2 - Zakres objęty opracowaniem - I p.

-           Rys 3 - Zakres objęty opracowaniem - II p.

-           Rys 4 - Detal wykonania nadproża drzwiowego.

-           Rys 5 - Zestawienie stolarki drzwiowej.

   b. Opisowy przedmiar robót budowlanych - gabinety lekarskie i korytarz poczekalnia w poradni POZ dla dzieci zdrowych na I p.

   c. Opisowy przedmiar robót budowlanych - sanitariat dla personelu w poradni POZ dla dzieci chorych.

   d. Opisowy przedmiar robót budowlanych - gabinety lekarskie na II p.

   e. Kosztorys nakładczy.

   f. Projekt modernizacji oświetlenia podstawowego.

  g. STWiOR.

2. Formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ).

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, (załącznik nr 3 do SIWZ).

4. Wykaz robót budowlanych, (załącznik nr 4 do SIWZ).

5. Wzór umowy, (załącznik nr 5 do SIWZ).

 

Unieważnienie postępowania