Zmieniamy przychodnię przy ul. Odrzańskiej 29 - II etap prac inwestycyjnych - budżet obywatelski". Nr sprawy ZP/8/2019

Ogłoszenie o zamówieniu


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ

I.              Projekt budowlany, w skład którego wchodzą:

Część 1 Projekt architektoniczno budowlany

a)     Część opisowa:

b)         Załączniki graficzne

-           Rys. 1 - Plan sytuacyjny.

-           Rys. 2 – Rzut parteru – inwentaryzacja.

-           Rys. 3 – Rzut parteru – wyburzenia.

-           Rys. 4 – Rzut parteru – projekt.

-           Rys. 5 – Rzut parteru – technologia.

-           Rys. 6 – Elewacje.

Część 2 Instalacje elektryczne

a)     Strona tytułowa

b)    Część opisowa:

c)    Załączniki graficzne:

-       Rys. 1 – Plan instalacji oświetleniowej - rzut parteru.

-       Rys. 2 – Plan instalacji gniazd i urządzeń wentylacji – rzut parteru.

-       Rys. 3 – Schemat zasilania obiektu.

Część 3 Instalacje sanitarne

a)  Strona tytułowa

b)    Część opisowa:

c)    Załącznik graficzny:

-       Rys. 1 – Rzut parteru – instalacje sanitarne.

Część 4 Instalacja wentylacji mechanicznej

a)    Część opisowa:

b)    Załącznik graficzny:

-       Rys. 1 – Rzut parteru – instalacja wentylacyjna.

II.            Projekt wykonawczy, w skład którego wchodzą:

Część 1 Projekt architektoniczno konstrukcyjny wykonawczy

a)  Część opisowa:

b)         Załączniki graficzne

-           Rys. 7W – Zestawienie stolarki.

-           Rys. 8W – Wytyczne dot. posadzek.

-           Rys. 9W – Wytyczne dot. posadzek.

-           Rys. 10W – Detal wykonania nadproża drzwiowego Nr 1.

-           Rys. 11W – Detal wykonania nadproża drzwiowego Nr 2.

c)      Odrzańska Etap 1 – opisowy przedmiar robót budowlanych roboty rozbiórkowe i nowo projektowane, stan surowy.

d)     Odrzańska Etap 1 - Poradnia POZ dla dzieci Nakładczy.

e)     Odrzańska Etap 1 - Poradnia POZ dla dzieci Przedmiar.

f)       STWiOR.

Część 2 Instalacje elektryczne

a)  Strona tytułowa

b)    Część opisowa:

c)    Załączniki graficzne:

-       Rys. 1 – Plan instalacji oświetleniowej – rzut parteru.

-       Rys. 2 – Plan instalacji gniazd i urządzeń wentylacji – rzut parteru.

-       Rys. 3 – Schemat zasilania obiektu.

-       Rys. 4 – Schemat tablicy T1.

-       Rys. 5 – Schemat tablicy T2.

-       Rys. 6 – Schemat tablicy T3.

-       Rys. 7 – Schemat tablicy T6.

d)    Strona tytułowa - Przedmiar etap I.

e)    Przedmiar robót Odrzańska etap I.

f)     Strona tytułowa - IE STWiOR.

g)    STWiOR.

Część 3 Instalacje sanitarne

a)  Strona tytułowa

b)    Część opisowa:

c)    Załącznik graficzny:

-       Rys. 1 – Rzut parteru – instalacje sanitarne.

d)    Instalacje sanitarne przedmiar.

e)    STWIOR.

Część 4 Instalacja wentylacji mechanicznej

a)  Część opisowa:

b)    Załącznik graficzny:

-       Rys. 1 – Rzut parteru – instalacja wentylacyjna.

c)    Instalacja wentylacyjna przedmiar etapy.

d)    STWIOR.

Część 5 Instalacje niskoprądowe

a)    Strona tytułowa – Opis;

b)    Opis,

c)    Załącznik graficzny:

-       Rys. 1 - SSWiN schemat.

-       Rys. 2 - SSWiN plany.

-       Rys. 3 - Sieć LAN schemat.

-       Rys. 4 -  Sieć LAN plany.

d)    Kosztorys SSWiN Etap 1.

e)    Kosztorys sieć  Etap 1.

f)     Strona tytułowa STWIOR.

g)    STWIOR.

2. Formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ).

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, (załącznik nr 3 do SIWZ).

4. Wykaz robót budowlanych, (załącznik nr 4 do SIWZ).

5. Wzór umowy, (załącznik nr 5 do SIWZ).

 

Informacja z otwarcia ofert.

Załącznik nr 1 do informacji z otwarcia (Oświadczenie Wykonawcy).

Wybór najkorzystniejszej oferty.