„Poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów lekarskich i zabiegowych w przychodni przy ul. Tatrzańskiej 109 - budżet obywatelski”. Nr sprawy ZP/7/2019
 
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
1.    Załącznik nr 1 do SIWZ, w skład którego wchodzą:

a) Opis techniczny.
Załączniki graficzne:
- Rys. 1 - Rzut fragmentu parteru - zakres objęty opracowaniem.
- Rys. 2 - Rzut fragmentu I piętra - zakres objęty opracowaniem.
- Rys. 3 - Rzut fragmentu II piętra - zakres objęty opracowaniem.
- Rys. 4 - Sanitariaty na parterze – inwentaryzacja i stan projektowany.
- Rys. 5 - Gabinety nr 206 pielęgniarek środowiskowych na II piętrze – inwentaryzacja.
- Rys. 6 - Gabinety nr 206 pielęgniarek środowiskowych na II piętrze – stan projektowany.
- Rys. 7 - Gabinety lekarskie nr 116,117 – poradnia POZ dla dzieci chorych na I piętrze – inwentaryzacja.
- Rys. 8 - Gabinety lekarskie nr 116,117 – poradnia POZ dla dzieci chorych na I piętrze – stan projektowany.
- Rys. 9 - Gabinety lekarskie nr 128, 129, 130, 131,132 na I piętrze – inwentaryzacja.
- Rys. 10 - Gabinety lekarskie nr 128, 129, 130, 131,132 na I piętrze – stan projektowany.
- Rys. 11 - Gabinety lekarskie nr 100, 101, 102, 103, 104, 105, 111 na I piętrze – inwentaryzacja.
- Rys. 12 - Gabinety lekarskie nr 100, 101, 102, 103, 104, 105, 111 na I piętrze – stan projektowany.
- Rys. 13 - Zestawienie stolarki drzwiowej.
- Rys. 14 - Detal wykonania nadproża drzwiowego – rysunek poglądowy.
b)    Przedmiary robót budowlanych:
- 1. Przedmiar robót budowlanych – poprawa stanu sanitarno-higienicznego sanitariatów na parterze.
- 2. Przedmiar robót budowlanych – poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów lekarskich na I piętrze.
- 3. Przedmiar robót budowlanych – poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów lekarskich w poradni POZ dla dzieci chorych na I piętrze.
- 4. Przedmiar robót budowlanych – poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów pielęgniarek środowiskowych na II piętrze.
 
c)    Kosztorysy:
- Nakładczy.
- Kosztorysowy przedmiar robót.
 
d)    Projekt doboru oświetlenia podstawowego gabinetów lekarskich.
- Okładka projekt.
- Oświetlenie obliczenia.
- Rys. 1 Dobór opraw oświetleniowych, sanitariaty na parterze.
- Rys. 2 Dobór opraw oświetleniowych, gabinety nr 206 pielęgniarek środowiskowych na II piętrze.
- Rys. 3 Dobór opraw oświetleniowych, gabinety lekarskie nr 116,117 – poradnia POZ dla dzieci chorych na I piętrze.
- Rys. 4 Dobór opraw oświetleniowych, gabinety lekarskie nr 128, 129, 130, 131,132 na I piętrze.
- Rys. 5 Dobór opraw oświetleniowych, gabinety lekarskie nr 100, 101, 102, 103, 104, 105, 111 na I piętrze.
e) STWiOR
2. Formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, (załącznik nr 3 do SIWZ).
4. Wykaz robót budowlanych, (załącznik nr 4 do SIWZ).
5. Wzór umowy, (załącznik nr 5 do SIWZ).

 

Informacja z otwarcia ofert.

Załącznik nr 1 do informacji z otwarcia (Oświadczenie Wykonawcy).

Wybór najkorzystniejszej oferty.