Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego (E) do obiektów Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1-5

Załącznik nr 6

Pytania i odpowiedzi z dnia 16.10.2018 r.

 

Unieważnienie postepowania