„Ochrona obiektów i mienia Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi na 2 lata”.

 

Numer sprawy MCMG-ZP.2710.3.2021

Tryb postępowania: tryb podstawowy - usługi społeczne.

Termin składania ofert: do 25 listopada 2021 r., godz. 10:00.

Planowany termin otwarcia ofert: 25 listopada 2021 r., godz. 12:00.

Wadium: 5000 zł.

Link do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e625ee66-3037-4e5c-94ed-5e16c2fcfb1c

ID postępowania: e625ee66-3037-4e5c-94ed-5e16c2fcfb1c

Dokumenty:

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SWZ

Załączniki do SWZ:

1. Opis przedmiotu zamówienia– Załącznik nr 1.

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 2.

3. Wzór umowy Załącznik nr 3.

4. Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów Wykonawcy przez inne podmioty (jeżeli dotyczy) – Załącznik nr 4.

5. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 5.

6. Wzór wykazu osób - Załącznik nr 6.

7. Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy).- Załącznik nr 7.

 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze